Ctrl K
Log In

delete-outline

2.5.94
F09E7
import Icon from '@mdi/react'; import { mdiDeleteOutline } from '@mdi/js'; <Icon path={mdiDeleteOutline} size={1} />
Start Using this Icon
garbage-outline
bin-outline
rubbish-outline
garbage-can-outline
rubbish-bin-outline
trash-outline
trash-can-outline
Suggest a tag
Suggest an alias